Nyheter / Styret informerer

Årsmøtereferat 2012

ÅRSMØTE I LILLESAND OG OMEGN TURISTFORENING
TORSDAG 9. FEBRUAR 2012

Sak nr. 5

ÅRSMELDING FOR 2011
 
Foreningens tillitsvalgte har i 2011 bestått av følgende personer:
Styret
Leder:              Tor Malvin Bakke
Nestleder:       Reidun Forbes
Kasserer:         Finn Salvesen
Sekretær:        Anita Breivold
Styremedlem: Astrid Linnebo
Varamedl.:      1) Håvard Lindland og 2) Jan Willy Kleven

Hyttekomite:
Reidun Forbes (utleieansvarlig)
Alvhild Gulbrandson
Berit Holmer Hoven
Helge Uldal
Alf Hæstad

Revisor
Lars Anfinn Ekornseter

Valgkomite
Sigmund Johnsen
Bjørn Egil Hansen

Følgende arrangement er avholdt i foreningsåret 2011:

08.05 – Rundtur Hæstadneset. 15 deltakere.

19.05 – Løyperydding i midtre del av Olasheiløypa. 12 deltakere.

12.06 – Råmundshelleren i Birkenes. 13 deltakere.

28.08 – Dømmesmoen – Rore i Grimstad. 5 deltakere.

04.09 – Langodden ved Østre Grimevann. 4 deltakere

11.09 – Jubileumsarrangement på Trottohytta. 40 deltakere.

25.09 – Tur Mestad – Hesteheia – Aurebekk i Kr. sand. 12 deltakere.

09.10 – Kalvehageneset ved Homborsund i Grimstad. 9 deltakere.

15.10 – Løyperydding på Kaldvell. 4 deltakere.

10.11 – Måneskinnstur på Kaldvell. 5 deltakere.

05.12 – Borkedalen. Juletur med fakler og grøt. 36 deltakere.

Kommentar:
Oppslutningen har i gjennomsnitt vært brukbar og meget god på turen til Trottohytta i september og juleturen i Borkedalen i desember. 3 turer ble avlyst pga værforholdene med mer.

I våre turprotokoller på toppene har vi i 2011 oppsummert følgende besøk:

Turtopp                  Reg. 2011                   Reg. 2010               Oppgang/nedgang__________

Skifjell:                       3696                            3873                           – 177

Olashei:                       2325                            2949                           – 624

Trotto:                          433                              534                           – 101

Fløresteinen:               2350                            2626                           – 276

Kniben:                       3407                            4105                            – 698

Vardehei:                    1682                            1159                           +523

Sovehei                       2305                             2141                          +164

SUM                         16198                          17387                         -1189  i nedgang fra 2010.

Kommentar:
Noe uventet er det en samlet nedgang i besøkstallet på turpostene med ca. 6,8 prosent. Årsaken kan skyldes en regnfull sommer med mye sterk vind og varierende fremkommelighet vinterstid. Litt uventet representerer Vardehei og Sovehei et gledelig unntak i denne sammenheng.

Jubileum
Ellers har året vært preget av jubileumsmarkeringer. I 2011 var det 75 år siden LOT ble stiftet og 25 år siden Trottohytta ble offisielt åpnet. For anledningen ble det utarbeidet en kort historisk gjennomgang av LOT,s virksomhet fra etableringen11.09.1936 og frem til vår tid. Styret besluttet å markere begivenhetene i beskjedne former med åpen dag på Trottohytta 11. september, dvs. nøyaktig på dato 75 år fra etableringen. Med stort og smått deltok i alt et 40-talls personer. På vei til hytta trosset de flom i bekker og bløtmyrer som var oversvømt etter vedvarende styrtregn med tordenbyger hele natten forut.

Heldigvis klarnet det opp og arrangementet kunne gjennomføres som planlagt med naturstikonkurranse og etterfølgende premiering. Det ble servert kaffe og et utall forskjellige kaker og godterier ble satt frem på bordene. Lederen i LOT orienterte om foreningens utvikling og forskjellige oppgaver gjennom tidene. I tillegg ble valg av hyttetomt og byggeprosessen i forbindelse med oppføring av ny hytte viet spesiell oppmerksomhet. Alt i alt ble det et vellykket arrangement.

Løypenettet
Arbeidet med oppgradering av løypenettet er videreført i 2011. Medio mai ble det foretatt løyperydding i midtre del av turløypa til Olashei. I høst er Skifjell-løypa blitt skiltet og det er  etablert en rekke klopper over bekker og bløtmyrer. Et omfattende arbeid som er omtalt i lokalavisen. Fra LOT har Finn bidratt sterkt i denne sammenheng.

I tillegg er det etablert 2 nye sittebenker og klopper over bekkefar på Kaldvell.

For øvrig foreligger planer for videreføring av arbeidet gjennom nye tiltak i 2012 som til eksempel: Omlegging av turløypa fra Skifjell til Storemyr Næringspark, opprusting av Steinkleiva innerst i Borkedalen, skilting av turløyper på Kaldvell og fra Vannverket mot Vardehei, samt utbedring og rehabilitering av turløypa mellom Ålebekk og Fløresteinen. Det mangler ikke på oppgaver og tempoet på gjennomføringen vil bero på antall personer som er villige til å gjøre en dugnadsinnsats, og ikke minst om kommunen kan delta, spesielt på noen arbeidsoppgaver som krever tyngre maskinelt utstyr.

Avtale med kommunen
Som nevnt i årsmelding for 2010, ble LOT og kommunen for ca. 3 år siden enige om et notat vedrørende samarbeid om løyperydding. Dette vil nå bli prolongert og formalisert i en ny avtale som blant annet innbærer at foreningen innvilges et årlig beløp på kr. 15.000,- til dekning av utgifter til oppgradering av løypenettet. Eventuelle ubrukte midler er overførbare.

Nye turkart
I tillegg fortsetter samarbeidet med Lillesand kommune med et prosjekt som omfatter utarbeiding av nye turkart, samt revidering av turløypehåndboka.

Trekning på turbøkene
På styremøtet 1. desember ble det trukket ut et trettitalls gevinster til turgåere som var registrert i protokollene på våre turposter. En stor takk til alle som sponset oss med fine gevinster.

Trottohytta
Hytta utgjør en forholdsvis stor utgiftspost på driftsbudsjettet sett i sammenheng med svært beskjedne leieinntekter. Det er foretatt litt opprydding, utarbeidet nytt reglement for bruk/utlån, men ingen vedlikehold er utført på byningsmassen i 2011. Imidlertid fremstår hytta i godt vedlikeholdt stand. Det mangler ikke på nye oppgaver kommende år. Heldigvis er dugnadsarbeidet fortsatt overkommelig og ellers sosialt og trivelig, når mange kan delta sammen.

Under Heimdalsløpet var besøkstallet et sted mellom 50 og 100 personer med fast pausestopp på Trotto. Utover dette årlige arrangementet, er det ønskelig at hytta holdes åpen flere søndager i februar og mars når både værforhold og skiføre ligger til rette og innbyr til et besøk. I februar 2011 var det 25 år siden hytta ble innviet. Dette er omtalt annet sted i årsmeldingen.

Vårt ønske om at flere bruker hytta kan ikke gjentas ofte nok. Utfordringen går til alle medlemmer og påminnelse om dette er beskrevet i turprogrammet. Kontaktperson for utleie er Reidun Forbes.

Økonomi
Foreningens økonomiske stilling er fortsatt solid. Vi er takknemlig for pengegave fra Lillesands Sparebank. Ellers har det gode samarbeidet med Trimtex Sport A/S resultert i at firmaet dekker størsteparten av våre annonseutgifter. Alt i alt kommer vi ut med et driftsoverskudd på i overkant av kr. 22.000 medregnet en refusjon fra Lillesand kommune på ca. kr. 16.500 til dekning av utlegg til innkjøp av diverse materiell til turløypene. Alt i alt et godt driftsresultat som fremkommer uten bruk av renteinntekter på fondskapitalen i bank. Avkastningen er i dag liten på grunn av det generelle, lave rentenivået i markedet, slik at realverdien derfor ligger på tilnærmet status quo. Det er først og fremst fondskapitalen som er bærebjelken i foreningens økonomiske fundament. Denne gir oss både handlingsrom i forhold til nye tiltak og trygghet for å kunne dekke uforutsette utgifter. Et nytt tiltak vil være å bruke mer av LOTs midler lokalt, blant annet til oppgradering av løypenettet med tilhørende innretninger. Det henvises ellers til regnskapet under sak nr. 6 som fremlegges av kassereren.

Seniorgruppa
Gruppa er selvstyrt på alle måter og driver en virksomhet det står stor respekt av. Totalt har gruppa arrangert 33 turer med et deltakerantall som varierer fra 10 til over 50. Ingen turer er avlyst, men vær- og føreforhold har ført til noen få endringer eller omrokkeringer. Turene går fra Langbrygga kl. 11.00 på onsdager. I mai gjennomførte seniorene den årlige Danmarksturen. Turprogrammet for 2012 kan fås ved fremmøte på Langbrygga ved turoppstart på onsdager.

Ruslegruppa har hatt en god oppslutningmed ca. 8 – 18deltakere på 24 turer i Lillesand og omegn. Medlemmer var på tur sammen med seniorgruppa til Danmark. Ruslegruppa møtes hver tirsdag kl. 11.00 ved Røde Kors Huset. Nye medlemmer ønskes velkommen til trimaktiviteter og et godt sosialt fellesskap.

Hovedstyret gratulerer seniorgruppa og ruslegruppa med et nytt aktivt turår.

Informasjon
I likhet med fjoråret tas det sikte på å sende ut årsmelding og turprogram til samtlige medlemmer sammen med årskontingenten.  Anita skal nok en gang ha stor takk for en god jobb i forhold til mediaomtale av våre aktiviteter.

Konklusjon
Alt i alt har jubileumsåret 2011 vært et middels godt driftsår med økt aktivitet når det gjelder rydding, opparbeiding og merking av løypenettet rundt Lillesand bysentrum. Medlemstallet er økt med 6 personer og utgjør pr. dags dato 162 familiemedlemskap, 90 enkelt medlemmer og 7 livsvarige medlemmer, dvs. alt i alt 573 medlemmer dersom en legger til grunn at familiemedlemskap representerer 3 personer.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s